Služby

Aké služby poskytujeme

Základom našej zdravotnej starostlivosti je vytvorenie ľudsky rešpektujúceho vzťahu s klientom aj s jeho podielom zodpovednosti za jeho liečbu. Pokiaľ klient má záujem o našu starostlivosť, objedná sa na prvé vyšetrenie na základe vzájomného dohovoru s prijímajúcou sestrou. Keď je klient oboznámený o podmienkach, za ktorých poskytujeme naše služby, uzatvoríme s ním kontrakt o zdravotnej starostlivosti. Naši klienti sú na vyšetrenie a ošetrenie objednávaní v dohodnutom termíne. Klientom na našich ambulanciách predpisujeme lieky priebežne bez čakania, nezávisle od termínov návštevy lekára.

  • Psychiatrické služby
  • Psychoterapeutické služby
  • Poradenské služby

Psychiatrické služby
Predpokladom pre porozumenie problému klienta je dôkladné vstupné vyšetrenie so stanovením pracovnej diagnózy. Na základe tohto vyšetrenia ošetrujúci lekár navrhne klientovi doplňujúce laboratórne a špecializované pomocné vyšetrenia tak, aby v čo najkratšom čase bolo možné pacientovi stanoviť presnú diagnózu a zahájiť adekvátnu liečbu.

Ambulantná liečba pozostáva z farmakoterapie, kedy klientovi sú ordinované psychofarmaká upravujúce látkovú výmenu v jeho nervových bunkách a z psychoterapie, umožňujúcej klientovi porozumieť, kde sa na svojej životnej ceste nachádza a čo môže na nej zmeniť. Všetkým klientom poskytujeme podpornú psychoterapiu pri riešení ich aktuálnych problémov, ako súčasť komplexnej ambulantnej psychiatrickej liečby. Po vstupnom vyšetrení, určení diagnózy, stanovení terapeutického plánu a zavedení terapie, pacient dochádza podľa jeho zdravotného stavu na kontrolné vyšetrenia v intervaloch niekoľkých dní až týždňov, pokiaľ sa jeho zdravotný stav stabilizuje (fáza akútnej liečby).

V ďalšej fáze (doliečovania) klient dochádza do našej ambulancie v intervaloch najmenej 4 krát ročne na vyhodnotenie jeho zdravotného stavu a ordinovanej udržiavacej a profylaktickej terapie. Predchádzanie návratu/relapsu duševného ochorenia považujeme za dôležitú súčasť modernej ambulantnej psychiatrickej liečby. Klientom so záujmom o porozumenie dynamických aspektov vzniku a priebehu ich duševných problémov, poskytujeme po dohode hlbinne orientovanú psychoterapiu (analytickú psychoterapiu, psychodynamickú psychoterapiu, Gestalt terapiu). V našich ambulanciách máme skúsenosti s liečbou klientov so všetkými diagnózami duševných porúch, okrem klientom so závislosťami na drogách a patologickými hráčmi. Nevieme však pomôcť klientom, ktorí sa z nejakých dôvodov nechcú liečiť a nemajú vôľu zmeniť svoje rozhodnutie.

Psychoterapeutické služby
Vzhľadom na životnú situáciu a rozsah úhrad zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní sme zúžili rozsah poskytovania psychoterapeutických služieb. V súčasnosti sa venujeme skupinovej psychoterapii a krátkodobej individuálnej psychoterapii. Psychoterapeutická skupina je zameraná na porozumenie vlastným psychickým procesom klienta a ako nimi prispieva k jeho problémom v živote. Krátkodobá individuálna psychoterapia je zmeraná na porozumenie aktuálnym konfliktom klienta a je v rozsahu do 25 sedení. Obaja psychoterapeuti, MUDr.M.Velická aj MUDr.V.Velický, sú vzdelaní v Gestalt terapii, v analytickej psychoterapii a psychodynamickej psychoterapii. Obaja sú zapísaní v Zozname psychoterapeutov SR (Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti) a v Zozname psychoterapeutov Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP).

Záujemca o psychoterapiu po dohode s psychoterapeutom absolvuje úvodný psychoterapeutický rozhovor. Na základe prvého interview sa rozhodne klient a terapeut, či sa spolu budú stretávať na psychoterapeutických sedeniach. Pre efektívnu psychoterapeutickú prácu je veľmi dôležité, aby terapeut porozumel klientovi a klient vnímal, že mu terapeut rozumie a cíti sa pri ňom bezpečne. Významný je aj skutočný záujem klienta ako aj terapeuta o spoločné psychoterapeutické putovanie neuvedomovanými duševnými procesmi klienta. Klientovo utrpenie a jeho hlboká túžba po zmene sú nevyhnutnými predpokladmi úspešnej psychoterapie.

Poradenské služby
Klientom poskytujeme aj jednorazové, alebo dlhodobejšie poradenské služby, pokiaľ sa potrebujú zorientovať v nejakom aktuálnom životnom probléme. Poradenské služby poskytujeme vo firme V&V Consult a nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Bližšie viď www.vavconsult.sk.